top of page

Een verwarring wekkende handelsnaam

Let op als je een naam kiest voor je onderneming. Zorg ervoor, dat deze niet zoveel gelijkenis vertoont met de naam van een andere onderneming met dezelfde soort handel of dienstverlening, dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Je kunt dan worden veroordeeld tot wijziging van je naam. Dat is eenvoudig gezegd de les van de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland in een zaak tussen twee ondernemingen die zich beiden bezig hielden met thuiszorg.

De partijen en de namen

De zaak speelde tussen twee ondernemingen waarvan de ene door een particulier werd gedreven onder de naam“Thuiszorg de Zonnestaal” en de ander een Vennootschap onder firma die de (identieke) naam “Thuiszorg De Zonnestaal” gebruikte. Let op de letter d. Dat lijkt een zonder slag of stoot gewonnen zaak voor de mevrouw die de onderneming als eerste op haar naam begon. Maar zo eenvoudig was dat nog niet.

Art. 5 Handelsnaamwet

In het handelsnaamrecht zoals vastgelegd in de Handelsnaamwet, is bepaalt dat (ik citeer) “het verboden is een handelsnaam te voeren, die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is”.

Toetsing

De onderneming die aanspraak maakt op de wet moet de handelsnaam dus eerder (rechtmatig) voeren dan de ander, de handelsnamen moeten identiek zijn of erg op elkaar lijken en er moet verwarring te duchten zijn vanwege de soort onderneming (doen ze ongeveer hetzelfde) en/of vanwege plaats waar zij gevestigd zijn. Dat laatste is in het internettijdperk natuurlijk een rekbaar begrip geworden.

Eerder gebruik van de naam

Degene die verweer voerde in deze zaak ging op al zijn strepen staan. De verweerder (de VoF) vond dat de mevrouw die claimde eerder te zijn, dat niet was. Zij had weliswaar haar handelsnaam eerder ingeschreven in het handelsregister, maar dat zegt nog niets over het gebruik van de naam waardoor het recht pas echt ontstaat. Dat gebruik was er wel maar volgens de verweerder zo incidenteel dat dat geen handelsnaamrecht opleverde. De rechter was het daar niet mee eens. Aantoonbaar (d.m.v. facturen, jaarrekeningen e.d.) stond vast dat er sprake was van gebruik, oordeelde hij. En hoe gering ook, dat telt voldoende voor een aanspraak.

Dezelfde naam

De namen zijn als je ze uitspreekt, een op een hetzelfde. Visueel is het enige (minimale) verschil de letter d, die bij de een een hoofdletter is en bij de ander een kleine letter. Het verschil van de logo’s valt daarbij in het niet.

De aard van de onderneming

Dat de ondernemingen ongeveer dezelfde diensten verlenen is ook buiten kijf. De verweerder noemt wel een paar verschillen zoals de doelgroep en een andere vergoedingsystematiek, maar daar zal het publiek niet of nauwelijks op letten. De verweerder zegt ook nog, dat het woord “zonnestraal” heel vaak gebruikt wordt en dus “vrij” is. Onzin, zegt de rechter, het gaat hier om het leveren van dezelfde diensten, wat nota bene met de naam zelf al wordt aangegeven. Dat is iets anders dan in het geval van het gebruik van de naam Zonnestraal voor bij voorbeeld een fysiotherapie.

Plaats van vestiging

Laatste punt is de plaats waar beide ondernemingen gevestigd zijn. Er zit zo’n 130 km afstand tussen beide vestigingsplaatsen. Dat zou dan toch betekenen dat er van mogelijke verwarring geen sprake is. Nee, zegt de rechter. Die kans is er wél, nog sterker de verwarring had aantoonbaar al plaats gevonden. Bovendien moet je het begrip verwarring ruim zien. Door het gebruik van een nagenoeg identieke naam voor nagenoeg dezelfde diensten kan de indruk gewekt worden dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn. Die verwarring was in dit geval extra pijnlijk omdat er op internet een negatief rapport over de onderneming van verweerder had gestaan.

Veroordeling

De inbreuk makende onderneming moet haar handelsnaam binnen 3 maanden na de datum van het vonnis wijzigen zodanig dat daarin de combinatie van de woorden 'thuiszorg' en 'zonnestraal' niet voorkomt. Ook moet hij de advocaatkosten betalen ter hoogte van een bedrag van ruim € 5000,-.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page