top of page

'Algemene voorwaarden Dutch Professional Photographers niet bindend'


Het nieuws in deze foto-auteursrecht zaak is niet eens zozeer de toekenning van de schade als zodanig, als wel de enorme discrepantie tussen de geringe omvang van de toegekende schade en de hoogte van de toegewezen proceskosten. Van de fotograaf, die gespecialiseerd is in het maken van panoramafoto’s, werd zonder zijn toestemming een foto gebruikt voor een website. Daarbij werd ook zijn naam niet vermeld. Nadat de houder van de website niet bereid bleek tot meer dan alleen het verwijderen van de foto en te kennen gaf geen schadevergoeding te willen betalen, begon de fotograaf een procedure.

Begroting van de schade volgens DuPho

Hij vorderde een optelsom van bedragen in lijn met het systeem van de algemene voorwaarden van de ‘Dutch Professional Photographers (DuPho). Dat systeem zit tamelijk ingewikkeld in elkaar. Het begon met een bedrag aan gederfde inkomsten van € 500,-, zijnde de licentievergoeding, die de fotograaf had kunnen bedingen, als hem toestemming zou zijn gevraagd. Daar kwam bij een verhoging van 50% wegens de inbreuk, inclusief de moeite die was gedaan om de inbreuk te constateren en de tijd en kosten die gemoeid waren met de handhaving, maar ook vanwege de inbreuk op de exclusiviteit. Met dat laatste werd volgens de fotograaf bedoeld het recht om zelf te bepalen, hoe de foto wordt gebruikt. Dan kwam er nog eens 50% bij wegens de niet-naamsvermelding en de daardoor misgelopen exposure. Omdat de foto was gewijzigd (wat betreft kleur en formaat) kwam daar ook nog een opslag bij van 100%. Tenslotte werden de proceskosten en de wettelijke rente gevorderd.

Algemene voorwaarden niet bindend

Ik ben de tel kwijt, maar alles bij elkaar kun je in ieder geval zeggen, dat de vordering aanzienlijk was. De rechter ging daar niet in mee. Hij constateerde, dat aan de algemene voorwaarden van DuPho geen betekenis kon worden toegekend, eenvoudig omdat gedaagde daar als derde partij niet aan gebonden was. De hele schade-riedel van de DuPho kwam daarmee te vervallen, op twee onderdelen na. De gederfde licentievergoeding van € 500,- en de schade wegens niet-naamsvermelding hield de rechter in stand, al halveerde hij die laatste tot slechts 25%. Dat leidde uiteindelijk tot een toekenning van een schade van niet meer dan € 625,-.

Geen evenredige kostentoewijzing

De fotograaf had naast zijn schadevergoeding ook aanspraak gemaakt op de volledige kosten van rechtsbijstand. Dat kan in zaken die de intellectuele eigendom betreffen. Die kosten wees de rechter wel volledig toe. Het ging om een bedrag van €3.729,28 incl. BTW, meer dan 6 x de toegewezen schade. De vraag is of de rechter hier wel de volledige advocaatkosten had moeten toewijzen en niet slechts een deel daarvan. Immers een belangrijk deel van de tijd van de advocaat zal betrekking hebben gehad op de hoogte van de schade en op dat punt werd de vordering juist grotendeels afgewezen.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page