top of page

Naamsvermelding architect

De laatste tijd zijn er enkele procedures gevoerd over het auteursrecht van architecten. Zoals in de zaken die architecten tegen museum Naturalis en Paleis Het Loo aangespannen hadden. Die betroffen met name de aantasting van hun werk als gevolg van voorgenomen verbouwingen. Nu een architectenzaak met andere inzet. Deze keer over naamsvermelding in een redactioneel artikel en de vraag of bestektekeningen auteursrechtelijk beschermd zijn.

Prijsvraag

De zaak betrof een conflict tussen de architect en de uitgever van een architectonisch vakblad. De architect, Studio Maks, had samen met een collega architect deelgenomen aan een prijsvraag en gezamenlijk hadden zij die prijsvraag gewonnen. In het vakblad werd daar (met twee artikelen) aandacht aan besteed.

Naamsvermelding in colofon

Maks vond, dat de artikelen, omdat haar naam niet werd genoemd, geen recht deden aan haar rol bij het project. De artikelen zouden inbreuk op haar auteursrecht opleveren, omdat de Auteurswet vermelding van de naam van een maker bij publicatie van zijn werk voorschrijft. De (kort geding) rechter stelde allereerst vast dat de naam van de architect wel in het colofon van het vakblad was vermeld en dat er in zoverre was voldaan aan het vereiste van naamsvermelding.

Vermelding in artikel

Ten aanzien van vermelding van de naam van de architect in het artikel zelf, stelde de rechter zich terughoudend op. Hij beschouwde dat als een redactionele aangelegenheid en achtte het niet noemen van de naam van de architect in die context – in combinatie met de vermelding in het colofon - niet als een inbreuk op haar auteursrecht.

Onderbelichting rol architect?

Dat zou volgens hem mogelijk anders kunnen zijn als de wijze van naamsvermelding (dus slechts in het colofon) volstrekt geen recht zou doen aan de feitelijke gang van zaken met betrekking tot de rol van de architect in het geheel. Maar daarvan was vooralsnog onvoldoende gebleken en dus wees de rechter de vordering van de architect af. Daarnaar zou (in hoger beroep) een eventuele bodemrechter diepgaander onderzoek moeten doen, met een mogelijk andere uitkomst.

Bestektekeningen auteursrechtelijk beschermd?

De andere vraag was, of de bestektekeningen van Studio Maks bij het artikel wel auteursrechtelijk beschermd waren. Ook op dat punt stelde de rechter de architect niet in het gelijk. Of een werk auteursrechtelijk beschermd is, wordt telkens bepaald door de vraag of dat werk voldoende oorspronkelijk is. Zijn er voldoende creatieve keuzes gemaakt. Bestektekeningen kunnen in die zin zeker auteursrechtelijk beschermd zijn. Maar in dit geval ging het toch mis, omdat er onvoldoende verweer was gevoerd tegen de stelling dat het slechts ging om oppervlakkige niet creatieve bouwtechnische aanwijzingen. Daarom wees de rechter ook deze vordering (vooralsnog) af.

Ik denk dat een eventuele bodemzaak, gelet op de reserves die de kort geding rechter in zijn vonnis maakt, zeker niet kansloos is. Maar ook had een wat scherpere stellingname in het kort geding wellicht tot een beter resultaat kunnen leiden.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page